Vzdělávací projekt č.: 22410420011 Inovace – cesta ke zvyšování konkurenční schopnosti a rozvoje regionů, který je součástí programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, si klade za cíl dostat k malým a středním podnikům, podnikatelům, zejména ženám a studentům informace a znalosti, které jim pomohou v lepším rozpoznávání nových příležitostí, rozvoji inovačního potenciálu ve smyslu neustálého zlepšování všech aktivit a tím zvýší konkurenční potenciál těchto cílových skupin.

Výchozí předpoklad pro zahájení tohoto projektu je, že na ekonomických výkonech obou zúčastněných krajů se významnou měrou podílí malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a jejich potenciál flexibilní reakce na aktuální trendy je do jisté míry oslaben nižší úrovní kompetencí a znalostí zaměstnanců. Tato je způsobena omezenými finančními prostředky na jejich rozvoj, ztíženým přístupem k podpůrným finančním prostředkům Evropské unie a neznalostí toho, jak o tyto zdroje požádat a využít je. V projektu usilují obě zúčastněné univerzity o maximálně efektivní využití prostředků pro vzdělávání zaměstnanců zúčastněných podniků a studentů v oblastech, které sami určí jako klíčové pro jejich další rozvoj. S pomocí zpětnovazebního vzdělávání, praktických workshopů a poskytování expertních služeb ve spolupráci s univerzitou si klade projekt za cíl zvýšit inovační potenciál a konkurenční schopnost dotčených malých a středních podniků a studentů tak, aby nebyli nuceni opouštět trhy v Moravskoslezském kraji, účastnit se ekonomických aktivit a snadněji se uplatňovat na místních, celorepublikových nebo mezinárodních trzích.


 

Pro koho jsou vzdělávací aktivity určeny?

Školení a workshopy jsou určeny pro tyto cílové skupiny:

  • zaměstnanci malých a středních podniků do 250 zaměstnanců
  • podnikatelé a podnikatelky - živnostníci
  • studenti a absolventi
  • nezaměstnaní


Proč se zúčastnit našich školení a workshopů?

- školíme netradičními a velmi efektivními metodami

- spojujeme aktivně teorii s praxí

- hry a případové studie umožňují okamžité uvědomění si souvislostí

- poznáte nové lidi z praxe, absolventy i studenty

- podělíte se o své zkušenosti a získáte zkušenosti jiných účastníků

- získáte nové znalosti a zkušenosti, které vám dají hodně do praxe

- pochopíte, že učit a vzdělávat se může být i zábavné :-)


A to vše získáte bezplatně - obdobné vzdělávací aktivity vyjdou v praxi na slušné peníze, využijte tak jedinečnou příležitost udělat něco pro svůj osobní, pracovní a kariérní růst!


Projektové aktivity jsou průběžně monitorovány. Publicita a publikační činnost je zajišťována formou vědecko-výzkumných článků, účastí na konferencích, spolupráce s univerzitami, úřady a podnikatelským sektorem.

Copyright © 2018 projekt Inovace – cesta ke zvyšování konkurenční schopnosti a rozvoje regionů. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.